Bij iedere zichzelf respecterend vereniging die zich met luchtvaart bezig houdt, speelt veiligheid een belangrijke rol. De Afdeling Scherm- en Deltavliegen van de KNVvL hebben dan ook vrij snel na hun oprichting een veiligheidscommissie ingesteld, die zich bezig moest houden met het verbeteren van de veiligheid. Hoe dat doel bereikt zou moeten worden, is langdurig een punt van discussie geweest. De verschillende visies en opstellingen lagen daarbij soms ver uit elkaar. Iedereen was het er wel over eens, dat voorvallen en incidenten geregistreerd moeten worden. Je kunt tenslotte niets op het terrein van vliegveiligheid verbeteren, als je niet weet hoe het er eigenlijk mee staat. Er bleef onder de leden een duidelijk verschil van mening over de manier waarop de ongevalmeldingen behandeld moesten worden, en hoe de veiligheid daarmee verbeterd kon worden. Een belangrijk discussiepunt was daarbij steeds de vraag, in hoeverre ongevalsmeldingen moeten kunnen leiden tot sancties, tot bestaffen van schuldigen. Een zeer ongunstig gevolg van de diversiteit in opvattingen was, dat de leden geen resultaat zagen van hun meldingen en dat daardoor de animo om voorvallen te melden zichtbaar afnam. De besturen van de afdeling schermvliegen en deltavliegen en de veiligheidscommissie zijn het eens geworden over de volgende uitgangspunten:
1. Het strategische doel van de veiligheidscommissie is het verbeteren van de veiligheid bij het schermvliegen en deltavliegen. Het doorvoor gekozen middel is voorlichting om die veiligheid te verbeteren. Ten behoeve van die voorlichting moet informatie over voorvallen/onveilige situaties verzameld worden.
- Daartoe moet de meldingsprocedure verbeterd worden.
- De papieren melding moet mogelijk blijven.
3. Op meldingen moet altijd gereageerd worden; in eerste instantie met een ontvangstbevestiging en een indicatie van de afhandeling. Mogelijke vormen van afhandelen zijn:
- Alleen t.b.v statistiek.
- In het meldingsformulier moet de mogelijkheid geboden worden om aan te geven dat de melder het ongeval niet gepubliceerd wil hebben (for statistics only).
4. De veiligheidscommissie meldt zijn bevindingen in principe uitsluitend aan de leden. Zij heeft geen meldingsplicht aan het bestuur. Uitsluitend het bestuur of de ledenvergadering kan zaken voorleggen aan de sanctiecommissie. De veiligheidscommissie kan en zal dus geen voorvallen doorsturen naar de sanctiecommissie. Met deze uitgangspunten is de nieuwe veiligheidscommissie enthousiast aan het werk gegaan. De verbeterde meldingsprocedure is het eerste zichtbare resultaat.

De veiligheidscommissies.